Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 27, 2011
File Size
3.2 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
28,190 (1 today)
Favourites
165 (who?)
Comments
143
Downloads
5,835
×
Nyx Vs For Win7 by tunv Nyx Vs For Win7 by tunv
[Update 3]
- Added 2 vers for Nyx (nomal font & black border)
- Fix some bug in textbox
- Fix some bug in searchbox when use Internet Explorer
- Fix bug services/management console doesn't work
- Fix all bug on Popup Menu when u use Web Browser
- Plz dowload again !
[Update 2]
- Fix all bug on Popup Menu when u use Web Browser
- Fix a bug on address bar font color
- Plz dowload again !
[Update 1]
- Fix some bug in popup menu
- Support X86, X64
- Plz dowload again !
*******
- Taskbar bottom only
********** Credits ***********

- :icondvkndn: for concept

********** Special Thank ***********
- :iconcu88: for explorerframe,orb and some help

... I hope you like...
Add a Comment:
 
:iconvagabond-volant:
Vagabond-Volant Featured By Owner Jun 15, 2014  Student Interface Designer
Very cool theme. Thank you!
Reply
:iconrachid7hmid:
Rachid7Hmid Featured By Owner Oct 16, 2013
very nice !! 
Reply
:iconmatheuskun2:
matheuskun2 Featured By Owner Aug 13, 2013
Masterpiece.  Clean and cute.  Like <3
Reply
:iconblue-lambda:
Blue-Lambda Featured By Owner Jun 27, 2013  Hobbyist Writer
I'm using this theme and i have a x64 OS what i gotta is i love this theme ^^
Reply
:icongtasali:
gtasali Featured By Owner Jan 26, 2013
真的不错
Reply
:iconketromdao102:
ketromdao102 Featured By Owner Jan 26, 2013
Mình có font Futura Book BT đã thêm vào các kí tự Tiếng Việt có dấu( Made by tự tui)
Nếu bạn chủ thớt cần thì pm nick yahoo: jufikaka
P/s: khi dùng trình duyệt Google Chrome giao diện tiếng việt font không hiển thị được các kí tự tiếng việt nên kiểu chữ loạn hết cả. Ghét quá mở font editor lên làm luôn.
Reply
:iconketromdao102:
ketromdao102 Featured By Owner Dec 7, 2012
Đẹp!! nhưng font Futura Book sử dụng trong theme này vẫn không hỗ trợ kí tự tiếng việt. Sử dụng Google Chrome giao diện tiếng việt và những tập tin có kí tự TV kiểu font nó loạn cả lên.
Để khắc phục có thể dùng phần mềm High-Logic FontCreator chỉnh sửa và thêm vào các kí tự tiếng việt vào font Futura. Tớ đã làm thử và kết quả khá là hoàn hảo. Dù là tốn 2 tiếng đồng hồ để làm (phần lớn thời gian là tìm window mapping của các kí tứ trong cả đống kí tự unicode.)
Reply
:icondirty-wondah:
Dirty-Wondah Featured By Owner Oct 31, 2012
Theres little problem with my taskbar nope? [link]
Reply
:icondirty-wondah:
Dirty-Wondah Featured By Owner Oct 31, 2012
Oopss no problem sorry
Reply
:icon8000860:
8000860 Featured By Owner Sep 15, 2012
Beautiful! Something is similar to CatDo... is it finished already?
Reply
Add a Comment: